Ord til ettertanke (18.mai)


Kvar dag deler vi nokre ord til oppbygging, refleksjon, trøyst og håp. Her er dagens ord.

 

INSPIRASJON  FRA  BÆREKRAFTSBOKA 
Bærekraftsboka  presenterer FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro.  
I  de kommende uker på denne websida finner du en refleksjon og bønn for hvert av de 17 bærekraftsmålene.  (se bildet)  
Denne serien gir inspirasjon gjennom en ny teologisk refleksjon og bønn hver mandag.  Samtidig kan vi utruste oss til å holde miljø-fokuset oppe.  

Boka kan bestilles, helt gratis, fra kirkens materiellekspedisjon, https://materiell.kirken.no/produkt/baerekraftsboka/   
Boka har blitt utarbeidet  av en rekke organisasjoner, kirkesamfunn og enkeltpersoner. 
Teologiske refleksjoner:  Kjell Nordstokke
Bønner:  Hildegunn Marie Tønnessen Seip

Mål 5: Likestilling Mellom Kjønnene

Gud skaper mennesket i sitt bilde, «til mann og kvinne» (1. Mosebok 1,27).  I det ligger en grunnleggende erkjennelse av at kvinner og menn, til forskjell fra alle andre skapninger, har en særlig relasjon til Gud, «kronet med ære og herlighet» (Salme 8,6).  Samtidig uttrykker bildet likeverd i vår forskjellighet.  Vi er alle utrustet med verdifulle evner; forskjelligheten er en ressurs til beste for helheten; gjennom den har vi alle plass i veven av sosiale roller med kall til å fremme det som er sant, godt og rett. 
Både bibelhistorien og vår egen historie vitner om at dette utgangspunktet ikke alltid har vært lett å fasthold i praksis.  Patriarkalske samfunnsordninger har dominert og ofte funnet begrunnelse i religiøse regelverk og forestillinger, også bibelske.  Følgen har vært en usynliggjøring av kvinner, deres innsats og rettigheter, både i kirken og i samfunnet.
Jesus brøt med gjeldende sosiale og religiøse konvensjoner, ikke minst i møtet med kvinner.  Han bekreftet verdigheten deres (Lukas 7,36-50), satte dem fri fra plager og stigma (Lukas 8,43-38) og gav dem plass i felleskapet av disipler (Lukas 8,1-3) .  Slik statuerte han ikke bare et eksempel, men åpnet for en ny tid med rom for likeverd og likestilling.

BØNN:  
Gud, du som har skapt oss til menneskebarn, til kvinne og mann og søsken – du bærer oss i ditt morshjerte og holder oss i dine farshender. 
La oss vandre sammen i frihet og verdighet.
Alt og alle i dine hender, Gud.      
    Amen.

Du kan lese gårdsdagens andakt her.

Tilbake